دیلوج ولو چیست؟

مکان ها از نظر خطر حریق به سه دسته کلی :

1- مکان های کم خطر

2- مکان های با خطر متوسط

3- مکان های پر خطر

تقسیم بندی می شوند.

در مکان های پر خطر که شامل نیروگاه ها و پالایشگاه ها و صنایع وابسته به نفت و گاز می باشد ، سرعت رشد حریق بسیار زیاد است ، از این رو در آن ها از سیستم های دیلوج ولو یا همان سیستم های سیلابی جهت جلوگیری از رشد حریق استفاده می شود.

طراحی و ساخت این سیستم اطفای حریق جهت واکنش سریع به رشد آتش می باشد.

این سیستم ها توسط یک عامل هیدرولیکی، پنوماتیکی یا الکترونیکی آتش را تشخیص داده و فعال می شوند و با سرعت و دبی بسیار بالا سیال را جهت اطفای حریق تخلیه می کنند.

شیر اتوماتیکی مورد استفاده در این سیستم ها را Deluge Valve یا شیر سیلابی می گویند.

خصوصیت بارز  این شیر قابلیت باز شدن سریع و ناگهانی آن پس از دریافت اعلان تشخیص آتش می باشد. این شیرها از نوع دیافراگمی فعال شونده سریع بوده که عملکرد آن به صورت هیدرولیکی بوده و شامل سه محفظه است که به وسیله دیافراگم و Clapper و Seat Seal نسبت به یکدیگر ایزوله شده اند.

زمانیکه شیر در حالت آماده بودن قرار دارد فشار آب از طریق یک مسیر Bypass که در خارج از محفظه اصلی شیر قرار گرفته است و در مسیر آن برای جلوگیری از برگشت آب یک شیر یکطرفه کوچک وجود دارد، سیال را به محفظه بالایی انتقال و دیافراگم را به سمت پایین فشار می دهد و از این رو فشار محفظه با فشار آب سیستم یکسان شده و در نتیجه ورودی آب بسته می ماند.

هنگامی که آتش توسط عامل های تشخیص شناسایی شده و به سیستم اعلام می شود، دستور اطفا حریق توسط سیگنال الکتریکال به شیر برقی تریم می رسد و Bypass خارجی باز و آب داخل محفظه بالای دیافراگم به بیرون تخلیه می گردد.

در نتیجه این فرآیند فشار محفظه پایینی بیشتر از محفظه ی بالای دیاگرام می شود و فشار محفظه پایینی که با خط اصلی در ارتباط بوده است دیافراگم و Clapper را به سمت بالا هدایت کرده و در نتیجه شیر باز می شود و آب به شبکه آتش نشانی رسانده شده و اطفای حریق صورت می پذیرد.

دیلوج اسکید ولوهای ساخته شده توسط شرکت آدر توان نامی

دیلوج اسکید ولوهای ساخته شده توسط شرکت آدر توان نامی شامل یک خط اصلی و یک خط Bypass می باشد.

در ابتدای خط اصلی یک استرینر Y تایپ جهت جلوگیری از ورود ذرات ناخالص سیال گذره از سیستم قرار گرفته است. همچنین در قبل و بعد از دیلوج ولو دو شیر Battery Fly قرار گرفته شده است تا در صورت نیاز به انجام تعمیرات بر روی دیلوج ولو آن ها بسته شده و خط اصلی از مدار خارج شده و تعمیر یا تعویض دیلوج ولو صورت پذیرد.

در خط Bypass نیز یک Batter Fly وجود دارد که در حالت عادی بسته است و در صورت نیاز به استفاده از این خط و بسته شدن خط اصلی باز می گردد.

انواع جعبه آتش نشانی

پروژه های صنعتی شرکت آدرتوان نامی

گالری تصاویر پروژه های صنعتی

ابعاد650(W)*750(H)*200(D)

جنسC.S ST 12
ضخامت ورق1.5 mm
رنگElectrostatic powder owen RAL 3020
دیلوج