جعبه آتش نشانی رایان ونک

پروژه لوکس اداری تجاری رایان ونک واقع درخیابان شیخ بهایی  قرار دارد که درچندفاز اجراشده و شرکت آدرتوان نامی تولید کننده جعبه های آتش نشانی این پروژه درسال 1394 بوده است.